เลือกหน้า

ลงทะเบียนใบรับประกันออนไลน์

ชื่อผู้ซื้อ*

ชนิดของสินค้า*

รุ่น*

หมายเลขเครื่อง*

วันที่ซื้อสินค้า*

ที่อยู่*

จังหวัด*

รหัสไปรษณีย์*

โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ*

ซื้อจากบริษัท/ห้าง/ร้านค้า*
HOMEPROMAKROMEGA HAMEONLINEอื่นๆ ระบุ..

สาขา (ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -)*

จังหวัด*

อีเมล (Email) *