เลือกหน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย