นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการ


เพื่อให้เป้นการไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจะทะเบียนปี 2555 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป้นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป้นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขาย โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมุลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคนหืสนธิ เป็นต้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป้นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี โดยจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

 2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างพอเพียง

 3. ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

 4. ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน E-mail: comsec@masterkool.com

 5. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

  บริษัทฯ มีนโยบายปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม

     คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) มิให้ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)

     บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคตโดยบริษัทฯ จะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

 2. พนักงาน: บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

 3. คู่ค้า: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีการธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

 4. คู่แข่ง: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

 5. ลูกค้า: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

 6. ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

    บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

     บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0 2953 8800 โทรสาร 0 2958 8586 หรือที่ E-mail: comsec@masterkool.com

 • โครงสร้างของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

     ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคระกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

     – นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ

     – จรรยาบรรณธุรกิจ

     บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

     – ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

     คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

     – การควบคุมภายใน

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ

     คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (outsource) ทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ

 • การประชุมคณะกรรมการ

     บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 • ค่าตอบแทน

     บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาให้ผู้มีความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

     บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่จะมีการฝึกอบรม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ดังกล่าว