นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายได้รวมจากการขาย การให้บริการ และอื่นๆ

   งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม
2555 2556 2557  6 เดือนสิ้นสุด
30 มิ.ย. 2557
 6 เดือนสิ้นสุด
30 มิ.ย. 2558
รายได้จากการขายและการให้บริการ 226.81 298.43 458.65 310.13 435.14
รายได้รวม 229.80 307.50 463.49 312.78 437.26
ต้นทุนขายและการให้บริการ 122.15 171.08 259.95 174.49 242.61
ค่าใช้จ่ายอื่นรวม 201.34 304.37 425.04 273.78 403.31
กำไรสุทธิ 23.68 2.72 31.40 32.24 27.17

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

   งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม
2555 2556 2557  6 เดือนสิ้นสุด
30 มิ.ย. 2558
สินทรัพย์รวม 147.23 215.37 319.93 394.41
หนี้สินรวม 69.76 130.08 211.42 258.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น 77.48 85.29 108.51 135.67
   งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม
2555 2556 2557  6 เดือนสิ้นสุด
30 มิ.ย. 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 46.66 44.36 43.91 46.19
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.30 0.88 6.77 6.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 17.52 1.50 11.73 7.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  36.06  3.34  32.41  20.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.90  1.53  1.95  1.91