นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

ปี งบการเงินประจำไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2560 pdf-icon

[118 kb]
2559 pdf-icon

[115 kb]
pdf-icon

[128 kb]
pdf-icon

[133 kb]
pdf-icon

[144 kb]
2558 pdf-icon

[632 kb]
pdf-icon

[684 kb]
pdf-icon

[175 kb]
pdf-icon

[165 kb]
2557 pdf-icon

[1,173 kb]