นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558 2557
KOOL Snapshot Q1/2017 pdf-icon
KOOL Snapshot 161124 pdf-icon
KOOL : OPP DAY Q3/2016 pdf-icon
KOOL : OPP DAY H1/2016 pdf-icon
KOOL : OPP DAY Q1/2016 pdf-icon  –
รายงานประจำปี pdf-icon pdf-icon
แบบฟอร์ม 56-1 pdf-icon pdf-icon
งบการเงิน pdf-icon rar-icon-48 rar-icon-48
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ pdf-icon rar-icon-48 rar-icon-48
KOOL รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf-icon