นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2561
2560
2559
2558
2557  –  –