นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2560 pdf-icon

[2,753 kb]
pdf-icon

[2,402 kb]
2559 pdf-icon

[1,760 kb]
pdf-icon

[1,511 kb]
pdf-icon

[2,689 kb]
pdf-icon

[2,657 kb]
2558 pdf-icon

[207 kb]
pdf-icon

[208 kb]
pdf-icon

[1,201 kb]
pdf-icon

[1,357 kb]
2557  –  – pdf-icon

[202 kb]