นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งนักลงทุน


หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_งบการเงิน ปี 2559 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย... อ่านเพิ่มเติม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

KOOL AGM 2016_Invitation Letter-T สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุม EGM 1-2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 งบการเงิน KOOL_2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1 วาระที่ 5_นิยามของกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2 วาระที่ 5_ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3... อ่านเพิ่มเติม