นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ


นายสรรพัชญ โสภณ

นายสรรพัชญ โสภณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประกิจ ตังติสานนท์

นายประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบ