เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นายประกิจ ตังติสานนท์

นายประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสรรพัชญ โสภณ

นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกฤษณ ไทยดำรงค์

นายกฤษณ ไทยดำรงค์

กรรมการ

นายนพชัย วีระมาน

นายนพชัย วีระมาน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นายฟัง เม็ง ฮอย

นายฟัง เม็ง ฮอย

กรรมการ

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

กรรมการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

กรรมการ