เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นายนพชัย วีระมาน

นายนพชัย วีระมาน

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าปลีก

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจีสติกส์

นายสรรชัย ศรีวิบูลย์

นายสรรชัย ศรีวิบูลย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ

นายโกมินทร์ กรตมี

นายโกมินทร์ กรตมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโรงงาน

นายธรรมศักดิ์ ชอบชัย

นายธรรมศักดิ์ ชอบชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมและบริการลูกค้า

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท