นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร


นายนพชัย วีระมาน

นายนพชัย วีระมาน

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ และบริการลูกค้า

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจีสติกส์

นายโกมินทร์ กรตมี

นายโกมินทร์ กรตมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโรงงาน

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท