เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายประกิจ ตังติสานนท์

นายประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายสรรพัชญ โสภณ

นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน