นักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)


มาสเตอร์คูล เราคือผู้นำตัวจริงสำหรับความเย็นยุใหม่ ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนโดยไม่ต้องใช้แอร์และพัดลม เป็นองค์กรคุณภาพยั่งยืนสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

พันธกิจ (Mission)


สร้างตราสินค้ามาสเตอร์คูลให้เป็นที่ยอมรับและจดจำในตลาดลูกค้าองค์กร ลูกค้ารายย่อย และมีส่วนแบ่งการตลาดพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นสูงที่สุดในประเทศไทย

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ


บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้าง Brand Masterkool ให้เป็นที่รู้จัก จดจำ และเป็น Top of mind brand ในความผู้นำด้านพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ


เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่
1. กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยทำการตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่าง อย่างต่อเนื่อง

2. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Branding) เน้นความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ผู้นำตัวจริง ความเย็นยุคใหม่” เช่น เป็นรายแรกในประเทศไทย รู้จริง ออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยตัวเอง มีทีมงานที่เชี่ยวชาญมีความรู้ เข้าใจสินค้าและตลาดอย่างแท้จริง มีความพร้อมทั้งสินค้าและบริการ เป็นต้น
2.2) ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Branding) มุ้งเน้นจุดเด่นของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านความเย็นและประหยัดพลังงาน ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของวามเย็นสบายภายใต้สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง”

3. กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมีการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าจากแบบสอบถาม การโทรศัพท์พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายหรือบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาทำแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ