เลือกหน้า

การลดฝุ่นจราจรด้วยละอองน้ำขนาดเล็ก

การกำจัดฝุ่นละอองด้วยการพ่นละอองน้ำเป็นการใช้ของเหลวในการควบคุม ลด และกำจัดฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ (Air bone dust) หรือกำจัดฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิดโดยตรง โดยเป็นวิธีการให้ความชื้นโดยใช้น้ำ หรืออาจมีการเติมสารประกอบควบคุมฝุ่น (dust control compound) เช่น สารประเภทโพลิเมอร์เหลว (Polymer emulsion) เพื่อให้อนุภาคฝุ่นยึดเกาะกันแน่นมากขึ้น โดยการกำจัดฝุ่นละอองด้วยละอองน้ำมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (กมล, 2540)

 

  1. การกักขัง (Confinement) ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเหนือบริเวณพื้นที่กำเนินฝุ่นด้วยม่านความชื้น
  2. การทำให้ฝุ่นละอองมีมวลเพิ่มขึ้นโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างอนุภาคฝุ่นละอองกับหยดละอองน้ำ หรือสัมผัสในรูปของความชื้นโดยอาศัยกลไกการออสโมซิส ทั้งนี้ ฝุ่นละอองที่สามารถรวมตัวกับหยดละอองน้ำหรือความชื้นได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง
  3. การจับเป็นกลุ่มก้อน (Formation of agglomerate) โดยการรวมตัวกันระหว่างอนุภาคฝุ่นด้วยกันเองและหยดละอองน้ำ ทำให้อนุภาคฝุ่นมีน้ำหนักเกินกว่าแขวนลอยในอากาศ จึงตกตัวลงสู่พื้นล่าง นำไปสู่การลดลงของความเข้มข้นฝุ่นละออง