ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
092-2605140
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปัญหาอากาศร้อนในวัด หรือความร้อนในวัด แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของอากาศภายในวัด ทั้งในเรื่องของอุณหภูมิ ฝุ่นหน้าลาดวัด และความไม่ถ่ายเทของอากาศภายในโบสถ์หรือกุฏิ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ญาติโยมเกิดความรู้สึก เบื่อหน่ายและไม่อยากเข้าวัด และหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะยิ่งทำให้พิธีกรรมทางศาสนาค่อยๆเลื่อนหายไปอีกด้วย
วัดเย็นสบายด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
วัด เป็นที่อยู่ของภิกษุ และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน โดยส่วนใหญ่ วัดมักนิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็น สามส่วน คือ พุทธาวาส สังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ ส่วน พุทธาวาส จะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การสวดพุทธมนต์ ทำสมาธิ การเวียนเทียน ส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษา และเขตธรณีสงฆ์ เป็นเขตพื้นที่สำหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ เช่น สร้างเมรุสำหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่สังคม เป็นต้น อีกทั้ง วัด ยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ในวัดบางแห่งที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ชุมชนจึงมักใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนอีกด้วย เช่น การจัดงานลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น แน่นอนว่าการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง มักจะมีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาความร้อน และคุณภาพอากาศตามมานั่นเอง
วัด เป็นที่อยู่ของภิกษุ และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน โดยส่วนใหญ่ วัดมักนิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็น สามส่วน คือ พุทธาวาส สังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ ส่วน พุทธาวาส จะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การสวดพุทธมนต์ ทำสมาธิ การเวียนเทียน ส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษา และเขตธรณีสงฆ์ เป็นเขตพื้นที่สำหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ เช่น สร้างเมรุสำหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่สังคม เป็นต้น อีกทั้ง วัด ยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ในวัดบางแห่งที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ชุมชนจึงมักใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนอีกด้วย เช่น การจัดงานลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น แน่นอนว่าการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง มักจะมีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาความร้อน และคุณภาพอากาศตามมานั่นเอง

KOOL SOLUTION ตอบโจทย์ปัญหาอากาศร้อนทุกพื้นที่ในวัด

ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศกว่า 20 ปี
เราจึงเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าอย่างดี

ปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี โทร. 095 772 4386

SOLUTION เติมเต็มความเย็นให้ทุกมุมในวัด ยกระดับอากาศให้กับพื้นที่

ปัญหาที่พบบ่อย
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
อากาศร้อน
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
คุณภาพอากาศ
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ค่าไฟ

โบสถ์

“โบสถ์” หรือ อุโบสถ เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ ใช้ประชุมกัน เพื่อทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่น สวดปาติโมกข์ อุปสมบท เป็นต้น รวมถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา
“โบสถ์” หรือ อุโบสถ เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ ใช้ประชุมกัน เพื่อทำสังฆกรรมตามพระวินัย เช่น สวดปาติโมกข์ อุปสมบท เป็นต้น รวมถึงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา
วัดเย็นสบายด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
วัดเย็นสบายด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น

SOLUTION • โบสถ์ หรือ อุโบสถ โดยส่วนมากจะพบปัญหาด้านคุณภาพอากาศ

สำหรับ โบสถ์ หรือ อุโบสถ โดยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ปิด และมีการระบายอากาศ ผ่านทางหน้าต่างเพียงเล็กน้อย จึงทำให้คุณภาพและการไหลเวียนของอากาศไม่ดีเท่าที่ควร ยิ่งในช่วงวันสำคัญหรือมีพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีการหลั่งไหลของประชาชนเป็นจำนวนมาก จนทำให้พื้นที่นั้นเกิดความแออัด ร้อน อีกทั้งยังมีกลิ่นธูป เทียน ที่ลอยคลุ้งในอากาศ เพราะสภาพแวดล้อมในเวลานั้นทำให้อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเอง
สำหรับ โบสถ์ หรือ อุโบสถ โดยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ปิด และมีการระบายอากาศ ผ่านทางหน้าต่างเพียงเล็กน้อย จึงทำให้คุณภาพและการไหลเวียนของอากาศไม่ดีเท่าที่ควร ยิ่งในช่วงวันสำคัญหรือมีพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีการหลั่งไหลของประชาชนเป็นจำนวนมาก จนทำให้พื้นที่นั้นเกิดความแออัด ร้อน อีกทั้งยังมีกลิ่นธูป เทียน ที่ลอยคลุ้งในอากาศ เพราะสภาพแวดล้อมในเวลานั้นทำให้อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเอง
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ทั้งความร้อน กลิ่น ควัน และการระบายอากาศ เราจึงใช้พัดลมไอเย็น เพื่อลดความร้อนในพื้นที่ เพิ่มความเย็น ใช้เครื่องฟอกอากาศ เพื่อลดฝุ่น ควัน และฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมกัน และพัดลมระบายอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศ ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้ได้ดีเลยทีเดียว
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ทั้งความร้อน กลิ่น ควัน และการระบายอากาศ เราจึงใช้พัดลมไอเย็น เพื่อลดความร้อนในพื้นที่ เพิ่มความเย็น ใช้เครื่องฟอกอากาศ เพื่อลดฝุ่น ควัน และฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมกัน และพัดลมระบายอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศ ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้ได้ดีเลยทีเดียว
พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติ สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สินค้า/พื้นที่การใช้งาน และสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น(ยิ่งร้อนมาก ยิ่งลดได้มาก) อีกทั้งลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาสะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน
พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติ สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สินค้า/พื้นที่การใช้งาน และสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น(ยิ่งร้อนมาก ยิ่งลดได้มาก) อีกทั้งลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาสะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ข้อดี
• ช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ ลมที่ผ่านตัวเครื่อง 5-15 องศาเซลเซียส
• ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้ เพียงเติมน้ำ หรือต่อสายน้ำประปาเข้ากับตัวเครื่อง
• ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้าเหมือนพัดลมทั่วไป แต่ได้ความเย็นมากกว่า
• ได้ลมที่สดชื่น เป็นธรรมชาติ ช่วยให้อากาศเกิดการถ่ายเท ไล่อากาศร้อน

ใช้เครื่องฟอกอากาศ เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มากับอากาศ เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย หรือไวรัส รวมไปถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ อย่าง กลิ่นธูป ควัน บุหรี่ กลิ่นรองเท้า หรือกลิ่นเหม็นต่างๆ โดยหลักการทำงานของมันคือการดูดอากาศที่ปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้เข้าไปผ่านกระบวนการ และปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกซื้อให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัญหา และการใช้งาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน สามารถปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี โทร. 0957724386

ข้อดี

• ช่วยป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
• กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
• ช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับพื้นที่

แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ใช้พัดลมแขวนผนัง เพื่อหมุนเวียนอากาศ ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น
ข้อดี

• ช่วยเพิ่มความเร็วลม และเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศ
• ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
• พัดลมติดผนังช่วยทำให้ห้องดูกว้างมากขึ้น
สอบถามฟรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาอากาศร้อนในวัด 095-772-4386

ศาลาการเปรียญ

ศาลาการเปรียญ คือ อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ อีกหนึ่งคือเป็นศาลาหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ ฟังธรรม เป็นที่ประชุม และอื่นๆ คล้ายเป็นศาลาอเนกประสงค์
ศาลาการเปรียญ คือ อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ อีกหนึ่งคือเป็นศาลาหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ ฟังธรรม เป็นที่ประชุม และอื่นๆ คล้ายเป็นศาลาอเนกประสงค์
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ศาลาการเปรียญ จัดเป็นที่สำคัญของวัดรองจากอุโบสถ โบราณว่า อุโบสถเป็นที่สำหรับพระพุทธ ศาลาการเปรียญเป็นที่สำหรับพระธรรม คือ เป็นที่เผยแผ่ธรรม กุฏิเป็นที่สำหรับพระสงฆ์
ศาลาการเปรียญ จัดเป็นที่สำคัญของวัดรองจากอุโบสถ โบราณว่า อุโบสถเป็นที่สำหรับพระพุทธ ศาลาการเปรียญเป็นที่สำหรับพระธรรม คือ เป็นที่เผยแผ่ธรรม กุฏิเป็นที่สำหรับพระสงฆ์
ดังนั้นศาลาการเปรียญจึงถูกสร้างให้ใหญ่พอที่ให้รองรับผู้คนจำนวนมากได้ วัดใดมีชาวบ้านทำบุญมาก จำต้องสร้างศาลาให้ใหญ่เข้าไว้ หากศาลาเล็ก คับแคบ อึดอัด ก็จะทำงานบำเพ็ญบุญและประกอบศาสนพิธีต่างๆ ไม่สะดวก นอกจากนั้นยังต้องมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ลมเย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี แต่อย่างที่ทราบกันดี ประเทศไทย เป็นประเทศที่อากาศร้อนเกือบทั้งปี การใช้พัดลมธรรมอาจช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี แต่ไม่สามารถช่วยลดอุณภูมิในพื้นที่ หรือเพิ่มความเย็นให้กับพื้นที่เปิดได้
ดังนั้นศาลาการเปรียญจึงถูกสร้างให้ใหญ่พอที่ให้รองรับผู้คนจำนวนมากได้ วัดใดมีชาวบ้านทำบุญมาก จำต้องสร้างศาลาให้ใหญ่เข้าไว้ หากศาลาเล็ก คับแคบ อึดอัด ก็จะทำงานบำเพ็ญบุญและประกอบศาสนพิธีต่างๆ ไม่สะดวก นอกจากนั้นยังต้องมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ลมเย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี แต่อย่างที่ทราบกันดี ประเทศไทย เป็นประเทศที่อากาศร้อนเกือบทั้งปี การใช้พัดลมธรรมอาจช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี แต่ไม่สามารถช่วยลดอุณภูมิในพื้นที่ หรือเพิ่มความเย็นให้กับพื้นที่เปิดได้

SOLUTION • ศาลาการเปรียญให้เย็นกว่าที่เคย

เนื่องด้วยด้วยเหตุนี้ พัดลมไอเย็น จึงถือเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติ สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สินค้า/พื้นที่การใช้งาน และสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น(ยิ่งร้อนมาก ยิ่งลดได้มาก) อีกทั้งลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาสะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน
เนื่องด้วยด้วยเหตุนี้ พัดลมไอเย็น จึงถือเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติ สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สินค้า/พื้นที่การใช้งาน และสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น(ยิ่งร้อนมาก ยิ่งลดได้มาก) อีกทั้งลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาสะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ข้อดี
• ช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ ลมที่ผ่านตัวเครื่อง 5-15 องศาเซลเซียส
• ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้ เพียงเติมน้ำ หรือต่อสายน้ำประปาเข้ากับตัวเครื่อง
• ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้าเหมือนพัดลมทั่วไป แต่ได้ความเย็นมากกว่า
• ได้ลมที่สดชื่น เป็นธรรมชาติ ช่วยให้อากาศเกิดการถ่ายเท ไล่อากาศร้อน
• กรองดักฝุ่นได้ดี
ข้อเสีย
• ราคาสูงกว่าพัดลมธรรมดา
Tips: เพื่อให้อากาศหมุนเวียน และถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น ควรใช้พัดลมแขวนผนังเพิ่ม เพราะพัดลมจะช่วยเพิ่มความเร็วลม และเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดการระบายความร้อนจากร่างกาย ส่งผลให้ร่ายกายรู้สึกเย็นสบายขึ้นนั่นเอง

อาคารสวด/บริเวณเมรุ : อาคารที่ใช้ในการจัดการเผาศพ

แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น

SOLUTION • ฌาปนกิจศพเย็นสบายไม่อึดอัด

สำหรับงานฌาปนกิจศพ บางวัดจะมีศาลาสำหรับพิธีกรรม แต่ในบางวัดมักจัดรอบบริเวณเมรุ โดยช่วงเวลาในการจัดงานคือ 09.00-16.00 น. ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัด แน่นอนว่าแค่เปิดพัดลมธรรมดา ไม่สามารถช่วยให้คลายร้อนได้อีกต่อไป ยิ่งเปิด ยิ่งร้อน เหมือนเป่าไฟใส่ตัวเอง เพราะพัดลมธรรมดาไม่สามารถลดอุณภูมิได้

สำหรับงานฌาปนกิจศพ บางวัดจะมีศาลาสำหรับพิธีกรรม แต่ในบางวัดมักจัดรอบบริเวณเมรุ โดยช่วงเวลาในการจัดงานคือ 09.00-16.00 น. ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัด แน่นอนว่าแค่เปิดพัดลมธรรมดา ไม่สามารถช่วยให้คลายร้อนได้อีกต่อไป ยิ่งเปิด ยิ่งร้อน เหมือนเป่าไฟใส่ตัวเอง เพราะพัดลมธรรมดาไม่สามารถลดอุณภูมิได้

แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
เนื่องด้วยด้วยเหตุนี้ พัดลมไอเย็น จึงถือเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติ สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สินค้า/พื้นที่การใช้งาน และสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น(ยิ่งร้อนมาก ยิ่งลดได้มาก) อีกทั้งลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาสะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน
เนื่องด้วยด้วยเหตุนี้ พัดลมไอเย็น จึงถือเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยใช้ระบบ Evaporative Cooling Systems ซึ่งใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad น้ำจะระเหยออกโดยดึงความร้อนออกจากอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ทำให้รู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติ สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-15 องศา โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สินค้า/พื้นที่การใช้งาน และสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น(ยิ่งร้อนมาก ยิ่งลดได้มาก) อีกทั้งลมเย็นที่ออกมาจากตัวเครื่อง ผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกมาสะอาดและปลอดเชื้อโรคอย่างแน่นอน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน
ข้อดี
• ช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ ลมที่ผ่านตัวเครื่อง 5-15 องศาเซลเซียส
• ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายได้ เพียงเติมน้ำ หรือต่อสายน้ำประปาเข้ากับตัวเครื่อง
• ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้าเหมือนพัดลมทั่วไป แต่ได้ความเย็นมากกว่า
• ได้ลมที่สดชื่น เป็นธรรมชาติ ช่วยให้อากาศเกิดการถ่ายเท ไล่อากาศร้อน
• กรองดักฝุ่นได้ดี
ข้อเสีย
• ราคาสูงกว่าพัดลมธรรมดา

กิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง สงกรานต์

แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น

SOLUTION • เปลี่ยนกิจกรรมในวัดให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมหรืองาน ที่จัดในพื้นที่กลางแจ้ง เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ทางวัดหรือแม้แต่ผู้คนที่เคยไปร่วมงาน คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า งานแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพียงใด มิหนำซ้ำยังมีฝุ่นควันลอยฟุ้งในอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งการประกอบอาหาร การเดิน รวมถึงสภาพอากาศโดยรวม เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมหรืองาน ที่จัดในพื้นที่กลางแจ้ง เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ทางวัดหรือแม้แต่ผู้คนที่เคยไปร่วมงาน คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า งานแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพียงใด มิหนำซ้ำยังมีฝุ่นควันลอยฟุ้งในอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งการประกอบอาหาร การเดิน รวมถึงสภาพอากาศโดยรวม เป็นต้น
แก้ไขปัญหาความร้อนภายในวัดด้วยมาสเตอร์คูลโซลูชั่น
ด้วยสาเหตุนั้นเอง พัดลมไอน้ำ จึงถือเป็นตัวช่วยหนึ่ง ที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากพัดลมไอน้ำ จะช่วยลดอุณภูมิในพื้นที่ และช่วยเพิ่มความเย็นได้เป็นอย่างดี โดยการปล่อยละอองน้ำฝอยๆออกมานั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว ละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมากๆนั้น จะช่วยลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เย็น สดชื่น แต่ไม่เปียกชื้น ถูกใจนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
ด้วยสาเหตุนั้นเอง พัดลมไอน้ำ จึงถือเป็นตัวช่วยหนึ่ง ที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากพัดลมไอน้ำ จะช่วยลดอุณภูมิในพื้นที่ และช่วยเพิ่มความเย็นได้เป็นอย่างดี โดยการปล่อยละอองน้ำฝอยๆออกมานั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว ละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมากๆนั้น จะช่วยลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เย็น สดชื่น แต่ไม่เปียกชื้น ถูกใจนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

ข้อดี
• สามารถให้ความเย็น และช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้
• ช่วยลดปริมาณฝุ่น ควัน ในอากาศได้
•  สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

ข้อเสีย
• ให้ความเย็นได้น้อยกว่าเครื่องปรับอากาศ
• ราคาสูงกว่าพัดลมแบบทั่วไป

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

MIK-55EX
MIK-70EX
พัดลมแขวนผนังDC 16 นิ้ว
พัดลมตั้งพื้นDC 16 นิ้ว
พัดลมอุตสาหกรรม
พัดลมอุตสาหกรรม
AS60
AP06
ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศกว่า 20 ปี เราจึงเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าอย่างดี ปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี โทรเลย. 095 772 4386 หรือ Email: mtksupport@masterkool.com
แอดไลน์มาสเตอร์คูล
ด้วยความเชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาความร้อน
และคุณภาพอากาศกว่า 20 ปี
เราจึงเข้าใจถึง
กระบวนการทำงานและปัญหาของลูกค้าอย่างดี
ปรึกษาปัญหาและดูหน้างานฟรี
โทรเลย. 095 772 4386
หรือ
Email: mtksupport@masterkool.com
แอดไลน์มาสเตอร์คูล

ติดต่อเรา

    X