เลือกหน้า

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร