เลือกหน้า

ดาวน์โหลด หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_งบการเงิน ปี 2559

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1_นิยามของกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2_ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_ประวัติผู้สอบบัญชี ปี 2560

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 6_สรุปรายละเอียดโครงการ EJIP No2

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 7_หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 7_หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 9_ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 10_ คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 11_แผนที่ของสถานที่จัดประชุม