เลือกหน้า

ดาวน์โหลด หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_งบการเงิน ปี 2560

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_F53-4

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1_นิยามของกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2_บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประวัติผู้สอบบัญชี AGM2018

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 7_คําชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐาน AGM2018

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 9_หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 10_รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 11_ข้อบังคับบริษัท AGM2018

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 12_แผนที่ มิราเคิล