นักลงทุนสัมพันธ์

Management’s Discussion And Analysis

Year Management’s Discussion and analysis
1st quarter 2nd quarter 3rd quarter for Year ended
2021 pdf-icon  pdf-icon
2020 pdf-icon  pdf-icon pdf-icon pdf-icon
2019 pdf-icon pdf-icon pdf-icon  pdf-icon
2018 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
2017 pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
2016 pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
2015 pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
2014 pdf-icon