ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรือนระบบอีแว๊ป เป็นระบบฟาร์มปิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) และระบบฟาร์มปิด ความเย็นที่ใช้พลังงานธรรมชาติ ประหยัดไฟ สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มปลูกพืช ผัก ผลไม้ หลากหลายความต้องการ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี
โรงเรือนระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING)
ปรับอุณหภูมิ

ได้ตามความเหมาะสม

ป้องกันการระบาด

ของศัตรูพืช

ควบคุมผลผลิต

ได้ตามใจสั่ง

สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ
เราสร้างสรรค์เองได้
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นคุณสมบัติของอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต สําหรับการปลูกพืชและปศุสัตว์ INGREEN โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ สําหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธืในโรงเรือนแบบ EVAPORATIVE COOLING สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
หลักการทํางานของระบบ
EVAPORATIVE COOLING
โรงเรือนทําความเย็นแบบระเหย อาศัยหลักการพาความร้อนจากการระเหยของน้ําที่แผงระเหยน้ํา (cooling pad) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก (ความชื้นต่ํา) ไหลผ่านแผงระเหยน้ําที่เปียก ความร้อนของอากาศในโรงเรือนจะเป็นความร้อนแฝง (latent heat) เพื่อใช้ในการระเหยของน้ําที่อยู่บนแผง คุณสมบัติของอากาศหลังผ่านแผงระเหยน้ํารวมถึงอากาศบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น
โรงเรือนแบบต่างๆ

โรงเรือนจะเล็กใหญ่ แบบไหนเราก็ออกแบบได้

การปลูกพืชในโรงเรือนใช้บังคับต้นไม้โตเร็ว ในอดีตโรงเรือนมักจะเป็นโรงเรือนกระจก แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้างโรงเรือนพลาสติกขึ้นมาเพื่อใช้แทนโรงเรือนกระจกและเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระจก ในปัจจุบันโรงเรือนที่เหมาะการใช้งานพอสมควรมี 2 แบบ คือ โรงเรือนไม้ซึ่งโครงสร้างจะเป็นไม้ คลุมด้วยพลาสติกทั้งอาคาร สามารถสร้างได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ แต่มีข้อเสียคืออายุการใช้งานสั้น อีกแบบคือ โรงเรือนโครงเหล็กโครงสร้างจะเป็นเหล็กทั้งหมด คลุมด้วยพลาสติกและมีการระบายอากาศบนหลังคา ข้อดีก็คือ มีความแข็งแรง สามารถทนแรงลมได้ดี แต่มีข้อเสีย คือ ราคาของวัสดุที่ใช้ค่อนข้างแพง โรงเรือนจะต้องสามารถป้องกันพืชจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป ฝน ลูกเห็บ แมละแมลงได้ โดยสามารถเพิ่มหรือลดอุณหกภูมิ ลดหรือเพิ่มแสง เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลม ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ปริมาณคาร์บอนไดอกกไซด์ ตลอดจนการจัดการน้ำและปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของโรงเรือน
โครงสร้างของโรงเรือนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีหลายแบบด้วยกัน แต่ละแบบนิยมใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ปรึกษาขอรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรือนระบบอีแวป! โทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: mtksupport@masterkool.com
Even Span เป็นโรงเรือนที่นิยมสร้างกันโดยทั่วๆ ไปเนื่องจากก่อสร้างได้ง่าย มีลักษณะหลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว นิยมสร้างเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ โรงเรือนเดี่ยวหรือสร้างติดกันหลายโรงเรือน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้โรงเรือน เช่น ระบบทำความเย็น, ระบบทำความร้อน และระบบระบายอากาศ โรงเรือนแบบนี้จะประหยัดพลังงานเนื่องจากสามารถจัดการพลังงานได้อย่างเป็นระบบภายในโรงเรือนเดียว โรงเรือนแบบนี้เหมาะสมกับการเพิ่มความยาวนานให้กับพืช เช่น เบญจมาศและพืชวันยาวอื่นๆ
Uneven Span ลักษณะของหลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่จะมีหลังคาด้านหนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่ง สร้างให้หลังคาทางทิศใต้ยาวกว่า นิยมสร้างกันในประเทศที่มีความเข้มของแสงแดดไม่มากหรือสร้างในภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนเนินเขา การวางตำแหน่งของโรงเรือนจะหันด้านที่มีหลังขายาวไปทางทิศใต้เพื่อรับแสงอาทิตย์
Quonset เป็นโรงเรือนที่มีหลังคาโค้งหรือครึ่งวงกลม โครงสร้างของโรงเรือนอาจเป็นแบบมีเสาหรือไม่มีเสาก็ได้ ปัจจุบันนิยมสร้างโรงเรือนชนิดนี้กันมาก เนื่องจากสร้างง่ายมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน สามารถทนแรงลมสูงๆ และสามารถระบายอากาศออกจากโรงเรือนได้ดีคลุมด้วย Sheet film plastic หรือ Fiberglass (GRP)
Gothic Arch ลักษณะโครงหลังคาเป็นศิลปะโบราณของเยอรมันที่เรียกว่า “Gothic Arch” มีลักษณะคล้ายหลังคาโค้ง แต่ส่วนยอดของหลังคาจะเป็นปลายแหลม การก่อสร้างค่อนข้างยุ่งยากโดยเฉพาะส่วนของหลังคาซึ่งนิยมสร้างจากไม้ ทำให้ไม่สามารถเปิดช่องระบายอากาศหลังคาได้ การระบายอากาศทำโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศโรงเรือนประเภทนี้มีความสวยงามจึงทำให้นิยมใช้ปลูกดอกไม้มากกว่าพืชชนิดอื่น
Dome เป็นลักษณะหลังคาเป็นครึ่งทรงวงกลม การก่อสร้างทำได้ยากและมีราคาต้นทุนในการก่อสร้างสูง นิยมใช้ปลูกดอกไม้เช่นเดียวกับโรงเรือนแบบ Gothic Arch
ประโยชน์ของโรงเรือน ระบบปิด

ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน
รักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้คงที่

ประหยัดพลังงาน

ทำให้สัตว์ หรือพืชที่
เพาะปลูกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

สัตว์ไม่เครียด เนื่องจากภายใน
โรงเรือนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ

ป้องกันโรคติดต่อจากภายนอก

เลี้ยงสัตว์ได้มากกว่าโรงเรือนทั่วไป

เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
โดยเฉพาะไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร
และพืชที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM) คือระบบทำความเย็นแบบที่ใช้หลักการระเหยของน้ำในการทำความเย็น
โรงเรือนระบบอีแวป และรบบฟาร์มปิด ความเย็นที่ใช้พลังงานจากธรรม ประหยัดไป สามารถให้ผลผลิตได้ได้ทุกฤดู เหมาะสำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มปลูกพืช ผัก ผลไม้ หลากหลายความต้องการ
ระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) นำมาทดแทน ระบบแอร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินในการติดตั้งได้หลาย เท่า และ ยังช่วยประหยัดค่าไฟ ได้อีก ไม่น้อยกว่า 80% สามารถ ควบคุม เรื่องความชื้น ให้เหมาะกับ ความต้องการ ในรูปแบบ การใช้งาน ที่ต่างๆ ได้
โรงเรือน EVAP เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ได้ และยังสามารถป้องกันแมลงและสามารถควบคุมเรื่องความชื้น ให้เหมาะกับสิ่งต่างๆ ได้ ข้อดีของระบบฟาร์มปิด คือการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันโรคระบาด
ระบบระบบฟาร์มปิดอีแวป นับเป็นอีกก้าวในการพัฒนากระบวนการผลิตสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่อเจ้าของ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
X