เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย         โทรศัพท์ 02-953-8800 ต่อ 618          Email : benjarat@masterkool.com

สำนักเลขานุการบริษัท                      โทรศัพท์ 02-953-8800 ต่อ 400, 401  Email : comsec@masterkool.com, csoffice@masterkool.com