เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 สำหรับปี
2564
2563  
2562    
2561
2560
2559
2558
2557  –  –