เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กรของบริษัท

*บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผู้จัดการของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด) เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)