เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งนักลงทุน

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

6 กรกฎาคม 2564 คู่มือการใช้งานระบบ_E-EGM หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูู้ถือหุุ้น ครั้งที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุม E-AGM 2564 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 5. คำชี้แจง...

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือนัดประชุม E-AGM 2021 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุม E-AGM 2020 2: รายงานประจำปี 2563 3: งบการเงินปี 2563 4: สารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 5: แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 6.1: นิยามของกรรมการอิสระ...

อ่านเพิ่มเติม

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: งบการเงิน ปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: F 53-4...

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

KOOL_สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ_AGM...

อ่านเพิ่มเติม