เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งนักลงทุน

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: งบการเงิน ปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: F 53-4...

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

KOOL_สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ_AGM...

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือนัดประชุม AGM2019 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 รายงานประจำปี 2561 งบการเงิน ปี 2561 F 53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน AGM2019 5.1 นิยามของกรรมการอิสระ AGM2019 5.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท AGM2019...

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_งบการเงิน ปี 2560 ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_F53-4 ดาวน์โหลด...

อ่านเพิ่มเติม

KOOL_สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ_AGM 2561

ดาวน์โหลด KOOL_สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ_AGM...

อ่านเพิ่มเติม