เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการ

นายสรรพัชญ โสภณ

นายสรรพัชญ โสภณ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการอิสระ

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

นายกฤษณ ไทยดำรงค์

นายกฤษณ ไทยดำรงค์

กรรมการ

นายนพชัย วีระมาน

นายนพชัย วีระมาน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นายฟัง เม็ง ฮอย

นายฟัง เม็ง ฮอย

กรรมการ

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

กรรมการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

กรรมการ