เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นายนพชัย วีระมาน

นายนพชัย วีระมาน

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าปลีก

นายสรรชัย ศรีวิบูลย์

นายสรรชัย ศรีวิบูลย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจต่างประเทศ

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์

กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

นายธรรมศักดิ์ ชอบชัย

นายธรรมศักดิ์ ชอบชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมและบริการลูกค้า

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจีสติกส์

นายโกมินทร์ กรตมี

นายโกมินทร์ กรตมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโรงงาน

นางธันวา อังกุราวิรุทธ์

นางธันวา อังกุราวิรุทธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคุณภาพและระบบงาน

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท