เลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายสรรพัชญ โสภณ

นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน