ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เกษมสันต์
ณ อยุธยา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการตรวจสอบ