ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

นายมงคล เกษมสันต์
ณ อยุธยา

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน