ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คณะกรรมการ

นายสรรพัชญ โสภณ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการอิสระ

นายมงคล เกษมสันต์
ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

นายกฤษณ ไทยดำรงค์

กรรมการ

นายนพชัย
วีระมาน

กรรมการ

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

กรรมการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

กรรมการ