ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

เราคือ ผู้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สู่มาตรฐานสากล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวมาสเตอร์คูลทุกคน

องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์คุณภาพ เพื่อความสุขของครอบครัวมาสเตอร์คูล และอินโนว์ กรีน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้าง Brand Masterkool ให้เป็นที่รู้จัก จดจำ และเป็น Top of mind brand ในความผู้นำด้านพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศ

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่

  1. กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยทำการตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างอย่างต่อเนื่อง

  2. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

    1. ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Branding) เน้นความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ผู้นำตัวจริง ความเย็นยุคใหม่” เช่น เป็นรายแรกในประเทศไทย รู้จริง ออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยตัวเอง มีทีมงานที่เชี่ยวชาญมีความรู้ เข้าใจสินค้าและตลาดอย่างแท้จริง มีความพร้อมทั้งสินค้าและบริการ เป็นต้น

    2. ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Branding) มุ้งเน้นจุดเด่นของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านความเย็นและประหยัดพลังงาน ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของวามเย็นสบายภายใต้สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง”  3. กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมีการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าจากแบบสอบถาม การโทรศัพท์พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายหรือบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาทำแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ