ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการซื้อหุ้น บจก. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการซื้อหุ้น บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
Read More

ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
Read More

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Read More

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM) ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM)
Read More

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM) ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM)
Read More