ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การประชุมผู้ถือหุ้น

2566 2565 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 (via electronic media)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คลิก
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คลิก
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คลิก
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คลิก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด