ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบระบายความร้อนโรงงาน

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม เป็นการนำอากาศบริสุทธิ์ภายนอก เข้ามาในสถานที่ทำงาน (โรงงานหรือโรงงานผลิต) และกำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ
ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ในโรงงานถูกออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัยสำหรับพนักงาน และเพื่อกำจัดหรือควบคุมสารปนเปื้อนที่ปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อม
การระบายอากาศสามารถทำได้โดยการเปิดหน้าต่าง (ธรรมชาติ) หรือใช้พัดลม/โบลเวอร์ (วิธีการทางกล) สารมลพิษทั่วไปที่ถูกกำจัดออกโดยใช้ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม ได้แก่ ไอระเหยที่ติดไฟได้, ควันจากการเชื่อม, ฝุ่น, เชื้อรา, เส้นใยแร่ใยหิน, ละอองน้ำมัน, สารเคมีที่เป็นพิษ, ความชื้น และอื่นๆ
การระบายความร้อน มลพิษ
ที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงาน
ความร้อน มลพิษหลายรูปแบบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตั้งแต่เพดานถึงพื้น การไหลเวียนอากาศและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเหมาะสม ช่วยกำจัดมลพิษออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
INGREEN พร้อมให้บริการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและระบบระบายอากาศแบบครบวงจร
อากาศสดชื่นอย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนถ่ายและหมุนเวียนอากาศ (Air Change) ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา จะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และช่วยเจือจางสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้ด้วย
รักษาอุณหภูมิและความชื้น
ให้อยู่ในระดับที่รู้สึกสบายได้ เพราะความร้อนและความชื้น ถ้าไม่เหมาะสมในกรณีของบุคลากร จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย หงุดหงิด อึดอัด ไม่สามารถทำงานได้
ลดอันตรายจากไฟไหม้
และการระเบิด
อากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี จะช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรทำงานได้ดีและลดความเสี่ยงจากการระเบิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร
ขจัดหรือเจือจาง
สารปนเปื้อนในอากาศ
ช่วยลดจำนวนสารปนเปื้อนในอากาศ โดยผสมอากาศที่ปนเปื้อนกับอากาศบริสุทธิ์ที่สะอาด เพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษ

ออกแบบโดยเฉพาะ ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ปรึกษาแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนมลพิษที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงานโทรเลย! 0942891697,0830960517 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@masterkool.com

ประเภทของระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม

Dilution Ventilation
การระบายอากาศแบบทําให้เจือจาง
เป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื่อนอยูในอากาศในสถานที่ประกอบการ โดยการทําให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทังมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอันไม่พึงประสงค์
นอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้ว การระบายอากาศแบบนี้ยัง ใช้ได้ดีในการป้องกนและควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อน ความชื้น และอันตรายจากการระเบิดเนื่องจากสารเคมีบางประเภทอีกด้วย
Local Exhaust Ventilation
การระบายอากาศแบบเฉพาะที่
เป็นการระบายอากาศเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและควบคุมปัญหาเดือดร้อนรำคัญภายในสถานประกอบการเช่นเดียวกับการระบายอากาสแบบทำให้เจือจาง แต่มีหลักการและวิธีการแตกต่างออกไป โดยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของพื้นที่
ทั้งนี้ด้วยการทํางานของระบบระบายอากาศซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนคือ ท่อดูด อากาศ (hoods) ท่อลม (ducts) และพัดลมระบายอากาศ (exhaust fan) และนอกจากองค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ระบบระบายอากาศยังอาจมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรืออุปกรณ์ทําความสะอาด อากาศ (air cleaners) ติดตั้งอยู่ด้วยในกรณีที่จําเป็นเช่น เมื่อปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทาง อากาศในปล่องควันของระบบระบายอากาศมีระดับสูงกวามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกมา นอกโรงงานซึ่งกาหนดไว้สําหรับมลพิษชนิดนั้น
ปรึกษาแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนมลพิษที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงานโทรเลย! 0942891697,0830960517 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@masterkool.com
X